O nas

Kim jeste?my?

WarsawShuttle jest mark? firmy PolandShuttle.com w pe?ni licencjonowanej, lokalnej firmy transportowej, która powsta?a w 2003 roku w Krakowie. Od samego pocz?tku specjalizujemy si? w profesjonalnym transporcie pasa?erskim dla turystów i klientów biznesowych. Zapewniamy niezawodne i skuteczne us?ugi.

Strategia PolandShuttle oparta jest na nowoczesnym zarz?dzaniu oraz profesjonalnej obs?udze klienta. Dzi?ki tym rozwi?zaniom oraz ogromnej wiedzy na temat transportu lokalnego, jeste?my jedn? z najlepiej rozwini?tych firm w bran?y.

Od 2003 r. obs?u?yli?my ponad 40 000 zadowolonych klientów.

Jako Polandshuttle jeste?my obecni na lotniskach: Kraków-Balice, Warszawa-Ok?cie, Gda?sk-R?biechowo, Katowice-Pyrzowice oraz innych. W naszej ofercie znajduj? si? transfery z i na lotniska, transfery pomi?dzy miastami, wycieczki lokalne i objazdowe, oraz inne formy transportu pasa?erskiego odpowiadaj?ce zapotrzebowaniu naszych klientów.

Nasi Klienci

Regularnie wspó?pracujemy z najlepszymi hotelami w Polsce. Obs?ugiwali?my równie? wydarzenia ?wiatowej klasy, takie jak imprezy Coke Festival w 2007 i 2008 r. Z naszych us?ug transportowych korzysta?a tak?e Polska Reprezentacja Pi?ki No?nej.

Licencja transportowa oraz licencja organizatora i po?rednika turystyki na terenie Polski, pozwala nam organizowa? wycieczki dla grup.

Biuro Obs?ugi Klienta

Mamy dobrze rozwini?ty program partnerski który w ?atwy sposób mo?na zaimplemetowa? na innych stronach. Sukcesywnie wspó?pracujemy z g?ównymi portalami turystycznymi. Dla wygody naszych klientów stworzyli?my system rezerwacji on-line jak równie? 24h infolinie, dzi?ki którym nasi klienci mog? sprawdza? status transferu lub uzyskiwa? pomoc.